Lekcja nr 1

Урок 1. Общая информация

Słowa pan, pani, państwo to formy grzecznościowe, których używamy, zwracając się do nieznajomego, lub kiedy rozmawiamy o kimś, z kim nie jesteśmy w bardzo bliskich relacjach. W szczególności używamy tych form w rozmowie z osobami starszymi od nas lub zajmującymi wyższe stanowisko (w pracy lub społeczeństwie). 

Zobacz przykłady:

Слова Pan, Pani, Państwo это форма уважительного обращения, которую мы используем, когда обращаемся к незнакомому человеку либо говорим о человеке, с которым мы в не очень близких отношениях. В частности, мы используем эти слова, когда обращаемся к людям старше нас или занимающим более высокую должность (на работе либо в обществе).


Давай посмотрим примеры:


Formy pan, pani, państwo zastępują rosyjskie вы, a używanie zamiast nich zaimka ty jest uznawane za niekulturalne (dokładnie tak, jak w języku rosyjskim).

Użycie polskiej formy wy zamiast pan lub pani zostanie prawdopodobniej przyjęte lepiej niż sięgnięcie po formę ty, ale wciąż nie będzie to odebrane jako bardzo kulturalne. Także nie rekomendujemy używania tej formy.

 

Oczywiście, w języku polskim czasami niezbędne jest też zbudowanie zdania typu Во сколько вы приехали? Jednak wariant ze słowem wy:

O której wy przyjechaliście? – może być zostać użyty tylko wtedy, kiedy zwracamy się do ludzi, których dobrze znamy. 

W pozostałych przypadkach powinniśmy powiedzieć: O której państwo przyjechali?

 

Co charakterystyczne – w języku polskim nie używa się imienia odojcowskiego (otczestwa). Dlatego trzeba zapamiętać, że jeśli chcemy zwrócić się do kogoś oficjalnie, wtedy musimy po prostu użyć słów pan lub pani. Dokładniej opowiemy o tym później. 

Форма pan, pani, państwo заменяет русское вы, а использование вместо этой формы местоимения ты будет считаться некультурным (точно так же,  как и в русском языке).  Использование формы вы в польском языке вместо pan, pani будет воспринято, вероятно, лучше чем ты, но также будет считаться не очень культурным. Так что не рекомендуем использовать эти формы.

В польском языке, конечно, тоже иногда необходимо построить предложения типа Во сколько вы приехали? Однако, вариант со словом вы:

O której wy przyjechaliście? будем использовать только, обращаясь к тем людям, которых хорошо знаем.

В остальных случаях нужно сказать O której państwo przyjechali?

Что характерно - в польском языке не используем отчества. Поэтому нужно запомнить, что если вы хотите обратиться к человеку уважительно, используйте просто pan, pani. Подробнее поговорим об этом позже.

quizlet link to deck
Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.