Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lekcja.Online Rozdział I 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania ze strony Lekcja.Online, zwanego danej Serwisem Internetowym, i oferowanych za jej pośrednictwem usług. 2. W celu korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego niezbędne jest założenie Konta w Serwisie Internetowym. 3. Korzystanie z niektórych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego bez rejestracji Konta lub dokonywania płatności za pośrednictwem instrumentów innych niż umieszczone w Serwisie Internetowym jest możliwe jeżeli wyrazi na to zgodę Usługodawca. 4. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka Lekcja.Online LTD z siedzibą w 7 Kings Avenue, Manchester, United Kindgom, M8 5AS CRN: 12189787, będąca jednocześnie administratorem Serwisu Internetowego. Rozdział II Definicje 1. Konto w Serwisie Internetowym – usługa świadczona przez Usługodawcę w postaci możliwości założenia konta na stronie Lekcja.Online służącego do korzystania z odpłatnych i nieodpłatnych usług oferowanych za jej pośrednictwem, zwane dalej Kontem. 2. Usługodawca – oznacza administratora i właściciela Serwisu Internetowego tj. spółkę Lekcja.Online LTD. 3. Usługobiorca – Użytkownik Serwisu Internetowego, który odpłatnie lub nieodpłatnie uzyskał prawo do usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu internetowego. 4. Użytkownik – osoba, która korzysta co najmniej z usługi Konta w Serwisie Internetowym. 5. Odwiedzający – osoba, która korzysta ze strony, m.in. przeglądając jej zawartość bez korzystania z jej usług. 6. Materiały edukacyjne – wszelkiego rodzaju środki służące do nauki języka polskiego jako języka obcego w postaci grafik, baz danych, zestawień czy plików audio (podcastów) oraz materiałów wideo. Zamieszczone w Serwisie Internetowym i udostępnione do płatnego lub bezpłatnego wykorzystania przez Użytkowników w ramach usługi oferowanej przez Usługobiorcę. 7. Komercyjne wykorzystywanie materiałów edukacyjnych – wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w celu osiągnięcia korzyści materialnej, w szczególności, wykorzystywanie ich do prowadzenia zajęć z języka polskiego, sprzedawanie osobom trzecim. 8. Upublicznianie materiałów edukacyjnych – udostępnianie materiałów edukacyjnych osobie lub osobom, które nie nabyły prawa do dostępu do nich poprzez np. udostępnianie im kopii. Za upublicznienie materiałów edukacyjnych może być uznane w szczególności publikowanie ich na stronach internetowych, forach i innych środkach masowego przekazu, do którego dostęp mają inne osoby poza Użytkownikiem zamieszczającym konkretny materiał edukacyjny. 9. Polityka prywatności Usługodawcy – Aktualnie obowiązująca Polityka prywatności administratora Serwisu Internetowego tj. spółki Lekcja.Online LTD. Rozdział II Konto w Serwisie Internetowym 1. W celu skorzystania z usługi Konta niezbędne jest podanie następujących informacji: a) adresu e-mail b) pseudonimu/nicku e) hasła 2. Samodzielnej rejestracji Konta mogą dokonać jedynie osoby powyżej 16r. życia. 3. W stosunku do osoby poniżej 16r. życia, z usługi Konta może korzystać jego opiekun prawny we własnym imieniu, podając swoje dane osobowe. Użytkownikiem oraz Usługobiorcą jest w tym wypadku osoba, której dane zostały umieszczone w trakcie rejestracji usługi Konta. W przypadku innych oferowanych przez Usługodawce usług stroną umowy może być wyłącznie jeden z prawnych opiekunów – jeżeli podmiotem na rzecz, którego usługa ma być świadczona jest osoba poniżej 16r. życia. 4. Nabywanie usług, zwłaszcza usługi prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym przez osoby pomiędzy 16 a 18 r. życia jest dozwolone, co do zasady bez konieczności uzyskania zgody prawnego opiekuna. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych ochroną interesów Usługodawcy lub osoby niepełnoletniej, Usługodawca może uzależnić udostępnienie usługi od uzyskania zgody prawnego opiekuna. 5. Skorzystanie z usługi Konta umożliwia nabywanie innych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis Internetowy bez zakładania Konta jest możliwe w szczególnych przypadkach, patrz Rozdział I, ust. 3. 6. Hasło – Użytkownik w celu zalogowania na Konto podaje swój nick i hasło. Hasło może być dowolnie modyfikowane w trakcie korzystania z konta, podobnie jak nick. Serwis Internetowy umożliwia automatyczne odzyskania hasła. W przypadkach szczególnych, jeżeli np. użytkownik zapomniał hasła i nie jest w stanie odzyskać go za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych w Serwisie Internetowym – powinien skontaktować się z Usługodawcą, w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Konta. 7. Jeżeli Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Konta i w trybie wskazanym w punkcie 6 niniejszego rozdziału zwraca się z prośbą o udzielenie dostępu przez Administratora, ten w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Potwierdzenie tożsamości może polegać w szczególności na przedłożeniu dowodu dokonanej zapłaty za usługę. 8. Ponadto, na zasadzie dobrowolności, Użytkownik może wprowadzić inne dane, w tym dane osobowe, w miejscach do tego przeznaczonych takich jak imię, nazwisko, pochodzenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itd. 9. Dane z punktu 7, jak i nick mogą podlegać dowolnej modyfikacji w trakcie korzystania z usług Serwisu Internetowego. Będą one widoczne dla Administratora oraz Lektorów. 10. Dane osobowe i inne informacje wprowadzane przez Użytkowników mogą być przez nich udostępniane innym Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 11. Założenie i prowadzenie usługi Konta w Serwisie Internetowym jest darmowe. 12. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych rejestracyjnych. Ma on również obowiązek do korygowania danych, w przypadku ich zmiany, również na właściwych podstronach. 13. Użytkownik na bieżąco powinien korygować nieaktualne dane kontaktowe. Podany adres e-mail stanowi potwierdzenie, że Użytkownik ma uprawnienia do odbierania poczty elektronicznej pod wskazanym adresem. 14. Zabrania się: a) podszywania się pod inną osobę, lub usiłowanie podszycia się pod inną osobę b) zezwalania innej osobie na korzystanie ze swoich danych rejestracyjnych c) używania danych innej osoby, do nabywania usługi na swoją rzecz 15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności dokonywane przy użyciu jego danych potrzebnych do uruchomienia usługi Konta, również jeżeli inna osoba korzysta z nich bez wiedzy użytkownika. 16. Usługodawca może zawiesić lub zmienić hasło Użytkownika, lub zawiesić usługę Konta, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego w sposób nieprawidłowy lub narusza bezpieczeństwo. Rozdział III Inne usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego 1. Za pośrednictwem posiadanego Konta, Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług darmowo udostępnianych przez Usługodawcę. Prawni opiekunowie mogą zamawiać konkretne usługi na rzecz swoich podopiecznych – jednak Lekcja.Online zastrzega, że przed dokonaniem płatności należy skontaktować się w takim wypadku z Administratorem Serwisu Internetowego. Oferowane przez Serwis Internetowy usługi są z zasady przygotowywane do nauczania osób dorosłych – zarówno materiały edukacyjne jak i Lektorzy przygotowywani są do nauczania osób dorosłych. Dla osób poniżej 18r. Życia szczegóły współpracy są ustalane indywidualnie. 2. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi nabywanie innych usług o płatnym charakterze, jeżeli wniesie stosowną opłatę za pośrednictwem instrumentów płatniczych udostępnionych w Serwisie Internetowym. W przypadku innych form płatności patrz. Rozdział I, ust. 3. 3. Jeżeli w kraju,w którym korzystasz z usług Serwisu Internetowego nie można dokonywać płatności za pomocą instrumentów umieszczonych w Serwisie Internetowym, należy indywidualnie skontaktować się z Usługodawcą, w celu ustalenia możliwości świadczenia usług i szczegółów płatności. Patrz. Rozdział I, ust. 3. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępności części lub całości materiałów edukacyjnych jak i innych usług ze względu na konieczność ... Rozdział IV Lekcje języka polskiego jako języka obcego świadczone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 1. Usługa polega na możliwości zakupu pakietu składającego się z kilku lekcji języka polskiego jako języka obcego, które będą prowadzone za pomocą komunikatorów przeznaczonych do komunikacji na odległość. Usługodawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z języka polskiego jako języka obcego za pośrednictwem ustalonego z Usługobiorcą środka komunikacji elektronicznej w oznaczonym przez strony czasie. 2. W ramach pakietu zajęć usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w zamian za pakiet kilku godzin języka polskiego jako języka obcego. 3. Usługodawca i usługobiorca indywidualnie ustalają czas i sposób w jaki będą przeprowadzane zajęcia, oraz osobę Lektora, które będzie prowadził zajęcia. 4. W ramach usługi, Usługobiorca będzie miał dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, które są związane z konkretnymi lekcjami języka polskiego jako języka obcego. 5. Skorzystanie z usługi może być poprzedzone bezpłatną lekcją próbną trwającą co najmniej 30 min. jeżeli Użytkownik zgłosi chęć odbycia takiej lekcji. Lekcja próbna dotyczy, co do zasady, tylko osób, które wcześniej nie korzystały z usługi wskazanej w ust. 1. 6. Jeżeli usługa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca nie ma obowiązku przeprowadzenia lekcji w innym terminie. Za przyczyny leżące po stronie Usługobiorcy uznaje się również przyczyny leżące po stronie podmiotu na rzecz, którego zamówiona została wskazana usługa. 7. Jeżeli usługa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy zastosowanie mają przepisy regulaminu dotyczące reklamacji. Rozdział V Dostęp do materiałów edukacyjnych umieszczonych w serwisie internetowym (subskrypcja). 1. Serwis Internetowy oferuje płatny dostęp do materiałów edukacyjnych, służących samodzielnemu uczeniu się języka polskiego jako języka obcego, w ramach czasowej lub nieograniczonej czasowo subskrypcji dostępu do oznaczonych treści. 2. Dostęp do materiałów jest co do zasady odpłatny – korzystanie z zamieszczonych materiałów edukacyjnych jest możliwe po uiszczeniu opłaty za konkretny pakiet materiałów edukacyjnych. Subskrybent uzyskuje możliwość do posługiwania się materiałami edukacyjnymi w celach osobistych. 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z zakupionych materiałów w ramach osobistego użytku za pośrednictwem Serwisu Internetowego – Użytkownik w celu skorzystania z materiałów dokonuje płatnej subskrypcji, na uprzednio określony czas. Użytkownik ma dostęp do zakupionych materiałów przez czas na jaki wykupił subskrypcję do poszczególnych modułów edukacyjnych. 4. W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z subskrypcji. 5. Użytkownik może dokonać subskrypcji na określony czas albo na czas nieokreślony. 6. Subskrypcje na czas określony mogą być przedłużane przez dokonanie odpowiedniej opłaty za pośrednictwem instrumentów udostępnianych w Serwisie Internetowym. Rozdział VI Reklamacje 1. Jeżeli Usługodawca nie wykonuje ciążących na sobie obowiązków w związku ze zobowiązanie do świadczenia, którejkolwiek z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Użytkownicy mają prawo do zgłoszenia reklamacji. W przypadku usług płatnych Usługobiorcy mogą domagać się również zwrotu, w całości lub w części, środków pieniężnych jakie zostały zapłacone za możliwość korzystania z określonych usług, jeżeli wskutek leżących po stronie Usługodawcy przyczyn nie mieli oni możliwości skorzystania z nich zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o świadczenie usług. 2. Czas na złożenie reklamacji i przyczyny jej złożenia są ograniczone jedynie obowiązującymi przepisami prawa. Do przyczyn złożenia reklamacji można zaliczyć, w szczególności: a) niemożność dostępu do treści subskrybowanych, zgodnie z usługą z Rozdziału V ust. 1. b) niemożność nawiązania kontaktu z Lektorem, z przyczyn lezących po stronie Lektora lub Usługodawcy, w ramach realizacji usługi z Rozdziału IV ust. 1. c) niemożność skorzystania z płatnych usług oferowanych przez usługobiorcę wskutek niemożności dostępu do usługi Konta, z przyczyn leżących po stronie usługodawcy. 3. Na rozpatrzenie reklamacji Usługodawca ma 30 dni od otrzymania wiadomości od Usługobiorcy. 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wypłata środków nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w 21 dniu od zatwierdzenia reklamacji przez Usługodawcę. 5. Reklamacje można zgłaszać na wskazany adres droga e-mali admin@lekcja.online. 6. Usługodawca może również zaoferować inne formy rekompensaty, równowartościowe w stosunku do wysokości środków pieniężnych przyznanych w toku postępowania reklamacyjnego – za dobrowolną zgodą Użytkownika. Rozdział VII Osoby poniżej 18r. Życia 1. Usługi oferowane przez Serwis Internetowy co do zasady kierowane są do osób pełnoletnich. 2. Osoby mające co najmniej lat 16 mogą swobodnie skorzystać z usługi Konta. Mogą również za jego pośrednictwem nabywać inne usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego. W szczególnych przypadkach będzie to wymagało uzyskania zgody od prawnych opiekunów, wyrażonej na prośbę Usługodawcy. 3. Osoby poniżej 16 r. życia nie mogą zakładać samodzielnego konta. W celu skorzystania z usług przez osobę poniżej 16r. życia, oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługa Konta będzie świadczona an rzecz jego prawnych opiekunów. Założona na ich dane kontaktowe i osobowe. Opiekun lub opiekunowie prawni takiej osoby będą strona mi umów zawieranych z Usługodawcą i jako Usługobiorcy będą ponosić odpowiedzialność prawną i finansową za wykonanie umowy oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu. Rozdział VIII Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu korzystania ze strony. 1. Naruszenie zasad korzystania z Serwisu Internetowego i oferowanych usług może prowadzić do czasowego zawieszenia usługi Konta i innych świadczonych usług na okres do 3 miesięcy. 2. Ponowne naruszenie zasad korzystania z Serwisu Internetowego może skutkować również permanentną niemożnością korzystania z usług za jego pośrednictwem oferowanych. 3. Użytkownicy Serwisu Internetowego zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz dobrych obyczajów w kontaktach z Administratorem, Lektorami oraz pozostałymi Użytkownikami Serwisu Internetowego, w tym do niepodejmowania działań łamiących prawo lub uniemożliwiających funkcjonowanie strony. 4. Dokonywanie lub usiłowanie dokonania przestępstwa będą bezwzględnie zgłaszane odpowiednim organom. 5. W czasie zawieszenie korzystania z Konta można zrezygnować z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, włącznie z likwidacją usługi Konta. Rozdział IX Płatności 1. Dokonywanie płatności odbywa się za pomocą instrumentów płatniczych umieszczonych w Serwisie Internetowym. 2. Serwis Internetowy w zakresie dokonywania płatności korzysta z usług PayPal – szczegóły dotyczące zasad dokonywania konkretnej płatności i zwrotów odbywają się za pośrednictwem PayPal i w zgodzie z jego regulaminem. 3. Inne formy płatności za usługi oferowane w Serwisie Internetowym niż za pomocą instrumentów w nim zamieszczonych są możliwe w szczególnych przypadkach, zwłaszcza jeżeli usługi PayPal są niedostępne w kraju, z którego łączysz się z naszym Serwisem Internetowym. W takiej sytuacji ustalane będą indywidualne metody płatności. 4. Reklamacje można zgłaszać zgodnie z Rozdziałem VI. Rozdział X Majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie. 1. Materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie Internetowym są objęte majątkowymi i niemajątkowymi prawami autorskimi, które podlegają ochronie prawnej. 2. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karnoprawną. 3. Łamanie praw autorskich przez Użytkowników, Lektorów i inne osoby może skutkować czasowym albo permanentnym uniemożliwieniem korzystania z usług Serwisu Internetowego na zasadach przewidzianych w Rozdziale … 4. Materiały edukacyjne, do których Użytkownicy, Lektorzy i inne osoby mają odpłatny lub nieodpłatny dostęp są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku domowego. Komercyjne wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w szczególności, sprzedaż ich osobom trzecim przez Użytkowników, wykorzystywanie do prowadzenia innej działalności zarobkowej; czy też upublicznianie materiałów edukacyjnych lub kopiowanie materiałów edukacyjnych w celu ich upublicznienia jest traktowane jako działanie na szkodę Usługobiorcy, stanowi łamanie regulaminu i naruszenie praw autorskich. 5. Komercyjne wykorzystywanie materiałów edukacyjnych; ich kopiowanie w celach upublicznienia; upublicznianie materiałów edukacyjnych może dotyczyć tylko tych materiałów edukacyjnych w stosunku, do których Usługodawca w sposób wyraźny i jednoznaczny dał wyraz zgodzie na takie działanie – pod warunkiem, że osoba, korzystająca ze zgody Usługodawcy poinformuje odbiorców materiałów edukacyjnych o tym, że pochodzą one od Usługodawcy. 6. Lekcja.Online LTD jest właścicielem wszystkich praw autorskich, praw do baz danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej w Serwisie Internetowym. Wszystkie powyższe prawa są zastrzeżone. 7. Wygląd strony internetowej, jej treść, kształt kod programistyczny est chroniony międzynarodowym i polskim prawem autorskim. 8. Żadna część strony nie może być rozpowszechniana bez wiedzy właściciela, ani wykorzystywana do użytku komercyjnego. Rozdział XII Odsyłacze do Serwisu Internetowego. 1. Użytkownik ma prawo do umieszczania odsyłaczy do Serwisu Internetowego pod warunkiem, że: a) użycie odsyłacza jest zgodne z prawem i nie ma szkodliwego lub niekorzystnego wpływu na reputację wydawnictwa lub jego działalności ani też nie wykorzystuje takiej reputacji w nieuczciwy sposób; b) użycie odsyłacza nie wskazuje ani nie sugeruje mylnie, że wydawnictwo wspiera lub zatwierdza stronę internetową, podstronę lub treści strony, na której umieszczono odsyłacz ani że jest z taką stroną powiązane; c) Właściciel strony może cofnąć prawo użytkownika do umieszczania odsyłaczy do Strony Internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia (działając według własnego uznania). Rozdział XI Postanowienia Końcowe 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obejmują konsumentów. 2. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a przedsiębiorcą jest sprzeczna z postanowieniami regulaminu, pierwszeństwo maja postanowienia umowy. W przypadku umów zawieranych z nie-konsumentami nie mają zastosowania postanowienia realizujące prawo ochrony konsumentów. 3. Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Usługodawcy. 4. Definicje zawarte w Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowego Lekcja.Online nie mają zastosowania do Polityki Prywatności Lekcja.Online LTD, i vice versa. 5. aktualizacja regulaminu – też coś trzeba dać 6. jurysdykcja i prawo właściwe Rozdział XII Odpowiedzialność spółki Lekcja.Online LTD 1. Informacje podawane w Serwisie Internetowym maja charakter informacyjny i nie stanowią porady, w tym porady prawnej. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieaktualność zamieszczonych danych i informacji, chociaż dokłada wszelkich starań by były one prawidłowe i aktualne. 2. Domniemane i wyraźnie gwarancje, w tym gwarancja dostatecznej jakości i przydatności do celu powiązanego z Serwisem Internetowym lub jej treścią zostają wyłączone w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie udziela gwarancji poprawności, czy też kompletności informacji i materiałów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub innej stronie lub podstronie internetowej, do której został umieszczony odsyłacz w Serwisie Internetowym. 3. Ponadto Usługodawca nie odpowiada w szczególności za usunięcie, utratę, naruszenie lub brak przechowywania jakichkolwiek Treści użytkownika zachowanych lub przesłany przez Serwis Internetowy lub za jej pośrednictwem; dostarczenie Usługodawcy informacji nieprawdziwych; niezabezpieczenie i niedochowanie w tajemnicy danych służących do logowania się na Konto; jakiekolwiek straty lub niedogodności powstałe na skutek niedostępności lub usunięcia jakichkolwiek treści, materiałów lub innych informacji z Serwisu Internetowego. Rozdział XII Zasady dotyczące realizacji prawa odstąpienia konsumenta od umowy zawierane na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 2. Aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zostało złożone w terminie, należy je wysłać przed upływem terminu z punktu 1. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować na adres e-mail Usługodawcy - admin@lekcja.online 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej. 4. Koszt zwrotu rzeczy uzyskanych na podstawie umowy od której konsument odstąpił obciąża konsumenta. 5. W przypadku świadczenia usług lub dostarczania treści cyfrowych, konsument ma prawo nie zgodzić się na dostarczenie tych treści w terminie przewidzianym w punkcie 1. W regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną należy określić sposób kontaktu z przedsiębiorcą (adres e-mail, telefon) oraz wskazać przykładowy katalog zdarzeń, które mogą być objęte reklamacją. Jednakże, pamiętać trzeba, że regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi wzorzec umowny, do którego znajdą zastosowania regulacje dotyczące ochrony konsumenta (jeżeli oczywiście usługodawca świadczy usługi na rzecz konsumentów, a nie w relacjach B2B). Oznacza to, że regulamin nie powinien w sposób uprzywilejowany traktować usługodawcy, przy jednoczesnym osłabieniu pozycji konsumenta. W zakresie postępowania reklamacyjnego usługodawca nie powinien określać terminu, w czasie którego konsument powinien złożyć reklamacje (przykładowe postanowienie regulaminowe: „Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu”), jak również nie powinien wskazywać czasu, w którym reklamacja zostanie rozpoznana (przykładowe postanowienie regulaminowe: „Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych”) Usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o - szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; - funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy: a) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi: - korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, - jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; b) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną 2. Art. 8. 1. Usługodawca: - określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”; ust. 1 pkt 2 - nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. - 2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 3. Regulamin określa w szczególności: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. 2. Informacja handlowa zawiera: 1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; 2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty; 3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1. Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Art. 18. 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: 1) nazwisko i imiona usługobiorcy; 2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) adres zameldowania na pobyt stały; 4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 6) adresy elektroniczne usługobiorcy. 2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną 4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1; 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca; 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1–5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Art. 19 ust. 3. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie. Art. 5. 1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone w ust. 2–5. 2. Usługodawca podaje: 1) adresy elektroniczne; 2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres; 3. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia 4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) w zakresie podawania w ofercie danych dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 5. Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również: (NIE) Drugi obowiązek odnosi się natomiast do korzystania przez usługobiorcę z tzw. plików cookies („ciasteczek”), czyli plików przechowywanych na komputerze użytkownika, służących do monitorowania jego preferencji, historii odwiedzin poszczególnych witryn itd. Przy użyciu ciasteczek usługodawca zbiera informacje o użytkownikach korzystających z jego usług, dlatego też konieczne jest poinformowanie usługobiorcy, że takie działania mają miejsce. Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-sa-obowiazki-przedsiebiorcy-swiadczacego-uslugi-droga-elektroniczna Usługodawca odpowiedzialny jest również za zapewnienie działania systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Przedsiębiorca ma zgodnie z ustawą, w razie gdy wymaga tego właściwość usługi, udostępnić nieodpłatnie użytkownikowi: korzystanie z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zobowiązany jest także do bezpłatnego umożliwienia użytkownikowi możliwości zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-sa-obowiazki-przedsiebiorcy-swiadczacego-uslugi-droga-elektroniczna Ustawa o ochronie konsumenta umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: 1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; 3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą; 4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności; 6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; 7) sposobie i terminie zapłaty; 8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; 10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; 11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2; 12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy; 13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim; 16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; 18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy; 19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; 20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć; 21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Art. 13. Informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9–11, można udzielić przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy. Przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi pouczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11. Art. 14 ust. 2. W przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w art. 12, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. Art. 17. 1. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17. 2. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. 4. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3, umowa nie zostaje zawarta. - uwaga patrz z ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną, który traktuje o tym że usługi niezamówione prze konsumenta przedsiębiorca wykonuje na własne ryzyko. Art. 18. Na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności. Art. 19. Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, zgodnie z art. 14 ust. 2. Art. 20. 1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. 2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Art. 21. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje: 1) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy; 2) informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 2. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie Art. 22. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Art. 23. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, lub kosztów zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów. Art. 24. Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w art. 12 spoczywa na przedsiębiorcy. Art. 25. Do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość stosuje się przepisy art. 10 i art. 11. Art. 26. W przypadku sprzeczności między przepisami art. 12–23 a przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) stosuje się przepisy niniejszej ustawy Rozdział IV(USTAWY) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. (Innych niż umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności) Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: 1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy; 2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3. Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Art. 36. Konsument nie ponosi kosztów: 2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Art. 37. 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (co z kosztami przelewów) 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Załączniki do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1] Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6] Instrukcja wypełniania: [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”. [2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”. [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”. [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: a) proszę wpisać: – „Odbierzemy rzecz”; lub – „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”; b) proszę wpisać: – „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”; – „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”; – Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub – Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”. [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”. Za istotne informacje, które przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi, należy uznać co najmniej te informacje, o których mowa w art. 19 ustawy tj.: • informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, • oznaczenia przedsiębiorcy, • łącznej ceny lub wynagrodzenia, • prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem. Wymóg spełnienia obowiązku informacyjnego powstaje dopiero w momencie, gdy konsument podejmie kroki, które bezpośrednio zmierzają do zawarcia umowy na odległość (np. doda towar do koszyka). Powstaje również wątpliwość, w jaki sposób przedsiębiorca powinien udzielić konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy. Ustawa konsumencka nie precyzuje, czy informacje wskazane w art. 12 powinny zostać wyświetlone na stronie internetowej, przesłane konsumentowi pocztą elektroniczną czy dostarczone w inny sposób. Art. 14 ust. 2 ustawy stanowi jednak, że przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w art. 12, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. Oznacza to, że przedsiębiorca może wybrać dowolny sposób przekazania konsumentowi informacji z art. 12 ustawy, pod warunkiem, że będzie on w stanie udowodnić, że ich przekazanie konsumentowi miało miejsce (zgodnie bowiem z art. 24 ustawy ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w art. 12 spoczywa na przedsiębiorcy). W jednym z komentarzy do ustawy konsumenckiej wyrażono pogląd, że przekazanie informacji powinno nastąpić bez potrzeby podejmowania żadnych działań przez konsumenta, w tym konieczności klikania w linki. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić, ponieważ nie uwzględnia ono brzmienia zarówno art. 14 ust. 2 ustawy, jak i pkt 36 preambuły do Dyrektywy 2011/83/UE, który wskazuje, że w przypadku umów zawieranych na odległość wymogi informacyjne powinny zostać dostosowane, aby uwzględnić ograniczenia techniczne niektórych nośników […]. W takich przypadkach przedsiębiorca powinien spełnić minimalne wymogi informacyjne i odesłać konsumenta do innego źródła informacji, na przykład podając bezpłatny numer telefonu lub hiperłącze do strony internetowej przedsiębiorcy, na której stosowne informacje są bezpośrednio udostępnione i łatwo dostępne. Taka liczba przekazywanych konsumentowi informacji nie powinna negatywnie wpływać na estetykę strony internetowej. Jednocześnie, obowiązek informacyjny powinien zostać wykonany przez przedsiębiorcę poprzez potwierdzenie zawarcia umowy, które przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi po zawarciu umowy na odległość. Potwierdzenie zawarcia umowy powinno zostać przekazane konsumentowi na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po zawarciu umowy. Przez trwały nośnik należy rozumieć w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną. Ustawa konsumencka wprowadziła katalog regulacji dotyczących treści cyfrowych, przez które zgodnie z art. 2 pkt 6 należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Pkt 19 preambuły Dyrektywy 2011/83/UE wskazuje, że za treści cyfrowe uznawać należy programy komputerowe, aplikacje, gry, muzykę, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków. Przedsiębiorca, zwierający z konsumentem umowę, której przedmiotem są treści cyfrowe, zobowiązany jest poinformować konsumenta o funkcjonalności treści cyfrowych, technicznych środkach ich ochrony oraz o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć (art. 12 pkt 19 i 20). Kwestia umów na dostarczanie treści cyfrowych ma szczególne znaczenie ze względu na możliwe ograniczenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przykładowo, jeżeli konsument nabywa jednorazowy dostęp do filmu w technologii VOD, a za jego zgodą przedsiębiorca zapewnia dostęp do usługi VOD bezpośrednio pod dokonaniu przez konsumenta płatności i przedsiębiorca poinformował konsumenta o utarcie prawa do odstąpienia od umowy, to konsument w takich przypadkach od umowy odstąpić nie może. Innymi słowy, aby prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i mającej za przedmiot dostarczenie treści cyfrowych nie powstało to: konsument musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; • przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W innym przypadku konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, nawet jeżeli skorzystał już z dostarczonych przez przedsiębiorcę treści cyfrowych.

Что вы получаете?:

Статьи на польском с русским переводам и аудио.

Доступ на языковые курсы.

Подкасты с разговорным языком.

Поддержку учителя

Основные функции абсолютно бесплатно для зарегистрированных пользователей

Вы хотите лучше учиться?

Pro
€ 39/месяц

 • ✅ Раз в неделю новая статья в блоге
 • ✅ Доступ к базе двуязычных статей
 • ✅ Флеш-карточки и упражнения к статьям
 • ✅ 60 минут ежемесячно консультации с учителем в чате
 • ✅ Доступ ко всем курсам
 • ✅ 80 минут в месяц консультации с учителем в skype
выберите
Plus
€ 14/месяц

 • ✅ Раз в неделю новая статья в блоге
 • ✅ Доступ к базе двуязычных статей
 • ✅ Флеш-карточки к статьям
 • ✅ 60 минут консультации с учителем в чате ежемесячно
выберите
Бесплатно
€ 0/месяц

 • ✅ Раз в неделю новая статья в блоге
выберите

⬇️ Здесь вы можете посмотреть наши курсы!