Polityka prywatnosci

Drodzy aktualni i przyszli użytkownicy strony Lekcja.Online! W tym miejscu zgromadziliśmy dla was niezbędne informacje, które dadzą wam przejrzysty obraz tego jakie dane, a zwłaszcza jakie dane osobowe, do których ochrony prawo Unii Europejskiej przykłada szczególną wagę, zbieramy na wasz temat. W celu realizacji obowiązującego prawa nasza firma postanowiła przyjąć odpowiednią politykę prywatności, której realizacja zapewni, że informacje przez was pozostawione będą bezpieczne i nie dostaną się w ręce osób do tego niepowołanych, a wasze prawa będą respektowane. Polecamy zapoznać się z niniejszym dokumentem aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy wasze dane osobowe. Polityka Prywatności Rozdział I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego Lekcja.Online. Poniższe zasady są również odpowiednio stosowane, w przypadku pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa osób, których dane dotyczą. Określa więc które dane osobowe są przez nas gromadzone, na jakiej podstawie prawnej oraz do jakich celów będą wykorzystywane. 2. Właścicielem i administratorem niniejszego serwisu internetowego jest Lekcja.Online LTD z siedzibą w 7 Kings Avenue, Manchester, United Kindgom, M8 5AS CRN: 12189787. 3. Lekcja.Online LTD jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego Lekcja.Online i przetwarza je na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. Rozdział II Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawa prawna. 1. Lekcja.Online LTD zbiera informacje dotyczące osób, które zakładają Konto w serwisie internetowym, zwanych dalej „Użytkownikami”. Informacje te będą dotyczyć głównie danych osobowych jakie nam udostępnicie, ale nie tylko – strona umożliwia dobrowolne dzielenie się również innymi informacjami, które nie są niezbędne do świadczenia wam naszych usług. Mogą być również zbierane dane dotyczące aktywności Użytkowników na serwisie internetowym. 2. Dane osobowe użytkowników gromadzone są w celu: a) uruchomienia usługi Konta w serwisie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim. Czynności te są wykonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu pozyskania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie Internetowym; b) korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta w serwisie internetowym w postaci przeprowadzenia serii zajęć z języka polskiego jako języka obcego prowadzonych na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Czynności tych dokonujemy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy o świadczenie usługi; c) korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta w serwisie internetowym w postaci - kursów z języka polskiego jako języka obcego do samodzielnego ćwiczenia znajomości języka prowadzona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Czynności tych dokonujemy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy o świadczenie usługi( patrz Rozdział VI Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego Lekcja.Online, zwany dalej „Regulaminem”); d) korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych za pomocą serwisu informatycznego Lekcja.Online może się wiązać z uzyskiwaniem materiałów reklamowych i promocyjnych, ale tylko jeżeli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie zakładania Konta lub później. Czynności te dokonywane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Niniejsza podstawa prawna będzie obowiązywać, również w innych wypadkach, w których będziemy prosili Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnej chwili. Należy jednak pamiętać, że nie wpływa to na legalność i prawidłowość przetwarzania danych osobowych do czasu cofnięcia zgody. 3. W przypadku rejestracji konta Użytkownik obowiązkowo podaje: a) adres e-mail niezbędny do celów kontaktowych; b) nick, przypisany do konkretnego adresu e-mail, który niekoniecznie musi odpowiadać rzeczywistym danym personalnym osoby zakładającej Konto w Serwisie Internetowym; c) hasło dostępu do Konta, samodzielnie ustalane przez Użytkownika; 4. W celu weryfikacji płatności, współpracujemy z platformą PayPal, która w ramach rozliczeń finansowych przesyła nam dowody wpłaty dokonanej jako zapłata za możliwość korzystania z usług dostępnych na stronie Lekcja.Online. W szczególnych przypadkach, na indywidualną prośbę Użytkownika, możliwe jest skorzystanie z innej formy płatności – w tym celu należy się kontaktować z Administratorem serwisu internetowego Lekcja.Online. Szczegóły odnośnie warunków płatności znajdą państwo w Regulaminie. Dane uzyskiwane od współpracujących z nami przedsiębiorstw również podlegają ochronie przewidzianej w polityce prywatności i przepisach prawa. 5. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, wykorzystujemy różne narzędzia mające na celu gromadzenie informacji o aktywności Użytkowników – pozwala nam to na prawidłowe zarządzanie serwisem internetowymi i dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. Serwis Internetowy może pobierać w szczególności informacje o adresie IP przypisanego do komputera użytkownika, zewnętrznym adresie IP dostawcy internetu, nazwy domeny, rodzaju używanej przez Użytkownika przeglądarki czy typu systemu operacyjnego. Uprawnienie to realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w zakresie, jaki jest niezbędny do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych związanych m.in. z koniecznością udzielenia informacji kompetentnym organom państwa. Obowiązek ten realizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7. Niektóre państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki Lekcja.Online LTD, która jest administratorem i właścicielem Serwisu Internetowego. Uprawnienie to realizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do prawnie uzasadnionego interesu Spółki należy m.in. a) przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi; b) ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń jakie mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego przez Użytkowników - danych niezbędnych do udowodnienia roszczenia; c) przetwarzanie może również polegać na zbieraniu danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach, w które Państwo klikają – prawnie uzasadniony interes polega w tym wypadku na ułatwianiu w korzystaniu z usług świadczonych na odległość drogą elektroniczną oraz poprawa ich funkcjonalności. Patrz również pkt. 6 do Rozdziału II. 8. Podawanie danych osobowych na stronie Lekcja.Online jest całkowicie dobrowolne. Jednocześnie niepodanie danych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi, może skutkować niemożliwością skorzystania z niej. Rozdział III Dane wrażliwe (art. 9 RODO) W celu funkcjonowania strony Lekcje.Online i korzystania z usług oferowanych za jej pośrednictwem przez Lekcje.Online LTD, nie jest konieczne podawanie danych osobowych, które w świetle obowiązującego prawa traktowane są jako „wrażliwe”. Należą do nich dane osobowe, której ujawniają pochodzenie etniczne lub rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, czy biometryczne, które pozwalają zidentyfikować daną osobę jak też dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Użytkownicy Konta mają możliwość dobrowolnego publikowania w miejscach do tego przeznaczonych tego rodzaju danych osobowych – Lekcja.Online LTD zwracaj jednak uwagę na to, że mogą być one widoczne również dla pozostałych użytkowników strony. W związku z tym apelujemy o zachowanie rozsądku w powyższej kwestii. Rozdział IV Komu są udostępniane lub powierzane dane. 1. Lekcja.Online LTD współpracuje z podmiotami, które pozwalają nam zapewnić funkcjonowanie Serwisu Internetowego i oferowanych za ich pośrednictwem usług. W tym celu część udostępnianych przez Państwo danych osobowych może być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Lekcja.Online LTD, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na naszą rzecz. Należą do nich podmioty tzw. przetwarzające, które zapewniają nam m.in. obsługę księgową i prowadzą rozliczenia podatkowe, dostawcy usług hostingu itd. 2. Do podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe możemy również zaliczyć Lektorów – w ramach realizowania usługi w postaci lekcji języka polskiego jako języka obcego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej państwa dane kontaktowe w postaci Pseudonimu (Nick), Imienia i Nazwiska, wieku oraz adresu e-mali a także adresu niezbędnego do kontaktów za pośrednictwem platformy Skype, będą do wglądu dla naszych lektorów, którzy będą prowadzić z państwem zajęcia. Lektorzy będą mieli również dostęp do informacji, które dobrowolnie udostępniają państwo za pośrednictwem usługi Konta w Serwisie Internetowym. Lektorzy zobowiązani są do dochowania tajemnicy w zakresie poznanych danych osobowych Użytkowników. Nieodchowanie tajemnicy może się wiązać z wyciągnięciem w stosunku do nich kary przez Lekcja.Online LTD oraz przez kompetentne organy państwowe. 3. Ponadto Lekcja.Online LTD korzysta również z usług innych podmiotów m.in. pozwalających państwu na opłacenie usług oferowanych przez Serwis Internetowy, do których należ m.in. PayPal . 4. Zwracamy uwagę, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przekazywanych serwisom internetowym, do których zamieszczamy odnośniki w Serwisie Internetowym. W celu ustalenia zasad ochrony państwa danych osobowych należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności odpowiedniego serwisu internetowego, z którego Państwo korzystacie. 5. Dane osobowe gromadzone na naszej stronie mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym na podstawie ich uprawnionego żądania. 6. Lokalizacja – dostawcy usług, z których korzystamy, mają głównie siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozdział V Czas przechowywania danych osobowych 1. W przypadku danych osobowych zebranych na podstawie zgody Użytkownika, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania lub jeżeli cele w jakich zostały te dane zebrane ulegną dezaktualizacji np. przestaną być realizowane przez Lekcja.Online LTD. W przypadku niektórych danych osobowych może zaistnieć po stronie Administratora uzasadniony interes prawny w celu ich dalszego przetwarzania mimo wycofania zgody. Dotyczy to w szczególności zabezpieczenia ewentualnych roszczeń po stronie Administratora lub przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników wobec Administratora. Czas ich przechowywania będzie zależał od przewidywanego okresu ich przedawnienia w świetle prawa obowiązującego, według którego będą oceniane zawarte umowy. 2. W przypadku danych osobowych zbieranych w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne w celu jej wykonania, oraz przez odpowiedni czasu po jej wykonaniu, który jest zależny od momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Okresy przedawnienia należy ustalać na podstawie prawa według, którego będzie oceniany konkretny stosunek prawny. We wskazanym wypadku działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia się na wypadek dochodzenia roszczeń. 3. Okres przechowywania niektórych danych osobowych może być również uzależniony od konieczności realizacji innych uzasadnionych interesów spółki, w szczególności realizacji zobowiązań podatkowych, obowiązku przechowywania przez określony czas dokumentacji księgowej oraz innych obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy obowiązującego prawa. Rozdział VI Zarządzanie bezpieczeństwem. (środki ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem np. hasło) W celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników Serwis Internetowy Lekcja.Online korzysta z szeregu zabezpieczeń, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym dostęp do Konta i zawartych w nim informacji. Użytkownicy zabezpieczają dostęp do konta Hasłem, które mogą modyfikować według uznania. Strona udostępnia możliwość w zasadzie dowolnej jego zmiany w trakcie korzystania z Konta. W szczególnych przypadkach, jeżeli np. wystąpi problemem z samodzielnym odzyskaniem hasła lub inny kłopot z dostępem do Konta należy kontaktować się z Administratorem Serwisu Internetowego. Administrator może w celu weryfikacji tożsamości osoby zażądać przedłożenia dowodów na bycie Użytkownikiem Serwisu Internetowego np. w postaci dowodów wpłaty pieniężnej za skorzystanie z oferowanej usługi. Ponadto; a) każdy formularz na stronie jest zabezpieczony tokenem CSRF który uniemożliwia przejęcie sesji (shackowanie Użytkownika); b) każde zapytanie jest dokonywane poprzez zabezpieczone certyfikatem SSL połączenie https; c) każda płatność odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia; d) każde zapytanie http jest automatycznie negowane i przekierowane do bezpiecznego połączenia https. Rozdział VII Automatyczne przetwarzanie danych (Mechanizmy cookies, gromadzenie adresów IP i innych danych nawigacyjnych, widgety i odnośniki do innych serwisów informatycznych) Strona Lekcja.Online wykorzystuje różne mechanizmy automatycznego przetwarzania danych, nie zawsze będących danymi osobowymi. Dane osobowe są tego rodzaju danymi, które po ich zestawieniu pozwalają nam na ustalenie tożsamości użytkownika np. poprze zestawienie danych adresu IP z adresem e-mail. Funkcjonujące na stronie mechanizmy pozwalają na śledzenie aktywności użytkowników na naszej stronie. Poniżej znajdą państwo informacje na temat wykorzystywanych przez nas technologii i jej celach. 1. Pliki cookies Lekcja.Online wykorzystuje niewielkich rozmiarów informacje, tzw. cookies/ciasteczka. Serwis internetowy wysyła je i zapisuje na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik w celu przeglądania naszej strony. Składają się one z ciągu cyfr i liter. W plikach zawarty jest czas ich funkcjonowania, pochodzenie oraz unikalny numer służący identyfikacji funkcji przeglądarki. Możemy je podzielić na dwa rodzaje, wykorzystywane przez stronę. Sesyjne pliki cookies przechowywane na urządzeniu użytkownika w trakcie odwiedzania naszej strony do momentu wylogowania się z niej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies, które przechowywane są przez określony czas zdefiniowany w mechanizmie konkretnego pliko cookies. Użytkownik może usunąć pliki stałe z przeglądarki ręcznie. W przypadku założenia konta używamy plików cookies do potrzymania sesji i nawigowania. Do tego posiadamy cookies na serwerze i przeglądarce do szybszego ładowania stron. Celem wykorzystywania przez nas plików cookies jest sprawne korzystanie ze strony Lekcja.Online. Dzięki nim nie muszą Państwo logować się ponownie na każdej podstronie. Zapamiętują państwa preferencje, np. język strony bez konieczności każdorazowego jego ustawiania. Umożliwiają korzystanie z Konta, czy pomagają nam prowadzić anonimową statystykę wejść na poszczególne podstrony czy częstotliwości korzystania z materiałów edukacyjnych. Każda przeglądarka umożliwia domyślnie dopuszcza stosowanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednocześnie mogą Państwo zmienić jej ustawienia blokując, w preferowanym zakresie, zapisywanie tego typu plików na komputerze. Może to jednocześnie ograniczyć, a w niektórych wypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony Lekcja.Online. Szczegóły dotyczące blokowania plików cookies na konkretnej przeglądarce znajdą państwo w jej instrukcji obsługi, dostępnych na stronach producentów. 2. Adresy IP, narzędzia lokalizacyjne. Adres IP jest numerem, który jest zmienny tj. nie jest na stałe przypisany do konkretnego komputera i z reguły zmienia się przy każdym połączeniu z internetem, nadawanym przez dostawcę usług internetowych. Umożliwia korzystanie z internetu. Nasza strona wykorzystując pliki cookies może gromadzić informacje na ich temat w celach diagnostycznych oraz statystycznych tj. rejestrowane np. w celu badania liczby odwiedzin strony, oceny funkcjonowania podstron, zbieranie informacji o miejscach, z których następuje połączenie z Serwisem Internetowym. Na podstawie uzyskiwanych informacji mogą być tworzone zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, z którymi współpracujemy. Zazwyczaj dane dotyczą oglądalności serwisu i zamieszczanych treści ale same zestawienia nie pozwalają na określenia tożsamości naszych Użytkowników. Ujawnienie danych IP Użytkowników może mieć miejsce w przypadku żądania kompetentnego organu – patrz. Rozdział II pkt. 7 Polityki Prywatności. 3. Aplikacje społecznościowe Lekcja.Online wykorzystuje również funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści zamieszczanych na Serwisie Internetowym przez aplikacje społecznościowe stron trzecich. Korzystanie z widgetów i wtyczek społecznościowych może skutkować zapisywaniem plików cookies na urządzeniach Użytkowników w celu m.in. rejestrowania informacji o ich aktywności w internecie i na Serwisie Internetowym. Przed użyciem aplikacji stron trzecich należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług. 4. Mechanizmy automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowanie. Gromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych wobec osób fizycznych lub istotnie wpływać na jej sytuację. W ramach automatycznego przetwarzania danych osobowych może być prowadzone profilowanie – ale jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, którą można cofnąć w każdej chwili. W ramach profilowania z reguły przetwarzamy dane, które uległy pseudonimizacji. Celem profilowania jest analiza oraz prognozowanie preferencji i zachowań Użytkowników Serwisu Internetowego. Dotyczy to w szczególności usług oferowanych przez nas za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz prowadzenie działań marketingowych. Powoli to nam na oferowanie usług, odpowiadających waszym oczekiwaniom. Jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies. Rozdział VIII Prawa osób których dane dotyczą Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu szereg praw względem danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. W niniejszym rozdziale znajdą Państwo informacje o żądaniach jakie mogą do nas kierować zgodnie z obowiązującym prawem. Poniższe prawa będą realizowany niezwłocznie, jednak nie później niż w miesiąc od otrzymania żądania. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub ze względu na liczbę żądań jeśli nie będziemy mogli spełnić ich w ciągu miesiąca, dołożymy wszelkich starań w celu realizacji waszych postulatów w ciągu następnych dwóch miesięcy informując was wcześniej o przyczynach takiego stanu rzeczy i planowanym terminie dostarczenia wam odpowiedzi na wasze żądania. W celu realizacji poniższych praw należy kierować wszelkie skargi i żądania na adres e-mail admin@lekcja.online 1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – w niektórych przypadkach będą Państwo proszeni o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w celach marketingowych. W każdej chwili mają państwo prawo do jej cofnięcia. Nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, jednak może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Lekcje.Online LTD. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przed momentem cofnięcia. 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. (art. 21 RODO) – Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie i z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w tym czynności profilowania dokonywanych na podstawie wskazanego przepisu. Dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Lekcji.Online LTD np. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw powinien być wniesiony droga e-mail na adresadmin@lekcja.online Jeżeli sprzeciw będzie zasadny, a Lekcje.Online LTD nie będą miały innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczą, to zostaną one usunięte – te dane wobec, których Użytkownik wniósł sprzeciwy wobec ich przetwarzania. 3. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – Użytkownik może żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Przypadki, w których można żądać usunięcia danych osobowych zostały szczegółowo określono w art. 17 ust. 1 RODO. Dotyczy to m.in. sytuacji w których dane te nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim je zebrano; odpadły podstawy prawne do ich dalszego przetwarzania; wniesiono skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania; przetwarzanie danych było niezgodne z prawem; Użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie; dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego. Pomimo wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, Lekcja.Online LTD może zachować te dane osobowe, które służą realizacji jej prawnego interesu, jeżeli dopuszcza do tego prawo. Prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy przypadków wymienionych w art. 17 ust. 2 RODO. 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. (art. 18 RODO) – Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przez Lekcje.Online LTD do czasu rozpatrzenia żądania. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może skutkować wstrzymaniem możliwości korzystania z niektórych usług oferowanych przez nas, w tym wysyłania materiałów reklamowych. Zakres ten będzie zależny od zakresu danych osobowych, co do których użytkownik zażądał ograniczenia ich przetwarzania. Prawo to przysługuje osobom, które: a) kwestionują prawdziwość danych osobowych, które ich dotyczą, b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale osoba, której dane dotyczą nie wniosła sprzeciwu wobec ich przetwarzania a jedynie zażądała ograniczenia ich przetwarzania c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 5. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są błędne bez nieuzasadnionej zwłoki. W tym może żądać uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne. 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. 5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Użytkownicy mają prawo do informacji, czy ich dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli przetwarzamy wasze dane osobowe, macie prawo do: a) uzyskania do nich dostępu (strona umożliwia w pewnym zakresie na bieżąco korygowanie danych osobowych oraz innych informacji zamieszczanych przez was dobrowolnie); b) uzyskania kopii swoich danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO); c) ponadto osoba, której dane dotyczą może żądać informacji o: • celu ich przetwarzania; • kategorii danych osobowych; • planowany okres ich przetwarzania, a gdyby nie było to możliwe informacje na temat kryteriów ustalenia takiego okresu; • danych odbiorców danych osobowych lub kategoriach takich odbiorców; • prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle. Rozdział IX Osoby poniżej 18 r. życia Polityką spółki Lekcja.Online LTD jest dostarczanie usług osobom powyżej 18 r. życia. W przypadku osób poniżej tej granicy wieku niezbędne jest uzyskanie przez małoletniego zgody od swoich prawnych opiekunów na korzystanie z usług serwisu jak i zakładanie konta. Przetwarzanie danych osobowych takich osób ograniczone jest do niezbędnego minimum. Szczegóły korzystania z Serwisu Internetowego przez osoby poniżej lat 18 są dostępne w Regulaminie. Rozdział X Zmiana polityki prywatności 1. Niniejszy dokument może ulegać modyfikacjom, wraz ze zmianą polityki prywatności, a w szczególności obowiązujących przepisów prawa. Konieczność zmiany polityki prywatności może się pojawić w szczególności, jeżeli będzie miała miejsce zmiana technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych, przy zmianie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania. Na bieżąco zachęcamy do śledzenia zmian w naszej polityce prywatności.

Что вы получаете?:

Статьи на польском с русским переводам и аудио.

Доступ на языковые курсы.

Подкасты с разговорным языком.

Поддержку учителя

Основные функции абсолютно бесплатно для зарегистрированных пользователей

Вы хотите лучше учиться?

Pro
€ 39/месяц

 • ✅ Раз в неделю новая статья в блоге
 • ✅ Доступ к базе двуязычных статей
 • ✅ Флеш-карточки и упражнения к статьям
 • ✅ 60 минут ежемесячно консультации с учителем в чате
 • ✅ Доступ ко всем курсам
 • ✅ 80 минут в месяц консультации с учителем в skype
выберите
Plus
€ 14/месяц

 • ✅ Раз в неделю новая статья в блоге
 • ✅ Доступ к базе двуязычных статей
 • ✅ Флеш-карточки к статьям
 • ✅ 60 минут консультации с учителем в чате ежемесячно
выберите
Бесплатно
€ 0/месяц

 • ✅ Раз в неделю новая статья в блоге
выберите

⬇️ Здесь вы можете посмотреть наши курсы!